Informacija dėl sergančių vaikų nelankytų dienų pateisinimo

Gerb. tėveliai (globėjai),

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad  nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. medicininės pažymos formos Nr. 094/a nebebus išduodamos pateisinti mokinių praleistas pamokas / ugdymo dienas dėl ligos. (pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V- 568)

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją Vilniaus miesto savivaldybė priėmė sprendimą,

kad pereinamuoju laikotarpiu, kol keičiami teisės aktai (mokesčio tvarka, priėmimo tvarka), tėvai (globėjai) vaiko nelankymo dėl ligos dienas gali pateisinti raštu užpildydami pateisinimo formą.

Tėvų (globėjų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl ligos yra dokumentas, kuriuo įstaiga turi vadovautis ir pateisinti nelankytas dienas, kai vaikas serga.

http://vejelis.lt/wp-content/uploads/2019/09/tėvų-raštas-dėl-ligos-pateisinimo.docx

Lopšelio-darželio „Vėjelis“ administracija

Skip to content