Duomenų apsauga

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VĖJELIS“

Asmens duomenų apsauga

Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“ asmens duomenis tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis“
Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:

UAB „EB teisė ir konsultacijos“
Tel.  +370 698 11214
El. p. dap@eblaw.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖJELIS“ VAIKŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO, SAUGOJIMO SĄLYGOS IR TVARKA DUOMENŲ TVARKYTOJAMS TEIKIANTIEMS PASLAUGAS VILNIAUS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „VĖJELIS”

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖJELIS“ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TAISYKLĖS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VĖJELIS“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

IT INFRASTRUKTŪROS  SAUGUMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO IR AD TVARKYMO POLITIKA

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS AD TVARKYMO TAISYKLĖS

Skip to content