Teisinė informacija

LR švietimo įstatymas (43 str., 54 str.)
I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (e-tar.lt)

LR Vyriausybės nutarimas
Strateginio valdymo metodika
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6c9c93b0a8e511ebbcbbc2971cdac3cb/asr

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
(8, 27,28,29,30,31,32,33,36 str.)
I-1234 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (e-tar.lt)

LR biudžetinių įstaigų įstatymas
I-1113 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (e-tar.lt)

LR darbo kodeksas (42 str. 4 d. )
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/asr

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr

 

Skip to content