Nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2014 m.  spalio 22 d.
sprendimu Nr. 1-2069

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖJELIS“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nurodo Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis“ (toliau – Darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, įstaigos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, darželio teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Darželio veiklos kontrolę.

2. Darželio oficialusis pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis „Vėjelis“. Darželis  įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas – 190032899.

3. Darželis  įsteigtas 1988 m. lapkričio 1 d. Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto potvarkiu Nr. 466 p., suteikiant Nr. 169. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1998 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 225 darželiui suteiktas pavadinimas – Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“.

4. Darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Darželio priklausomybė – Savivaldybės įstaiga.

6. Darželio savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Ji:

7.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą;

7.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

7.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jos veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

(PILNAS DOKUMENTAS)