Teisės aktų, įsigaliojančių nuo 2020 m. sausio 1 d., pakeitimai

Teisės aktų, įsigaliojančių nuo 2020 m. sausio 1 d., pakeitimai

 

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarka:

Keičiasi maitinimo ir ugdymo kaina (mokestis didinamas 20 proc.):

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

1.1. lopšelio grupėse – 2,20 Eur;

1.2. darželio grupėse – 2,50 Eur;

1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur (pusryčiams skiriama 30 proc. (0,75 Eur), pietums – 45 proc. (1,13 Eur), vakarienei – 25 proc. (0,62 Eur);

Nustatytas 1 Eur mokestis ugdymo reikmėms visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms.

 

Patikslintos lengvatos:

Mokestis mažinamas 50 %:

  1. Vienam iš tėvų teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia.
  2. Vienas iš tėvų mokosi iki jam sukaks 24 metai.

 

Mokestis nemokamas:

  1. Dėl ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento.
  2. Tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimančių individualia veikla.
  3. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų atostogų metu (jei tokios grupės nustatytos atitinkamose ugdymo įstaigose).

 

Mokestis už vaiko maitinimą mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

 

Vaikų priėmimo tvarkos pakeitimai:

  1. Apie išvykusį vaiką įstaigos direktorius raštu IS tvarkytojui praneša nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Vaikai, nelankę įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, apie tai informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos; jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš www.esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento; prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, darbas nuotoliniu būdu – pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o jei tėvai užsiima individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos; mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu.

MOKESČIO TVARKA, DARŽELIŲ, 2020 m.

PRIĖMIMO TVARKA, 2020 m.

Skip to content