Ugdymo(si) programos

Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas

Ankstyvasis ir ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal individualią  ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą lopšelio darželio pedagogų. Programos vykdymui gautas miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia:
http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas 

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai ir įstaigų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kuri patvirtinta  švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.
Programa nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, Programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires.
Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.
Specialistai pabrėžia, kad prieš pirmąją klasę vaikams svarbiausia ne išmokti rašyti ar skaityti, bet pasirengti psichologiškai. Tyrimais įrodyta, kad prieš mokyklą grupes lankę vaikai vėliau pasiekia geresnių rezultatų.
Daugiau informacijos apie „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“ rasite čia:. http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/biblioteka/failai/priesmok.pdf

Teisės aktai, reglamentuojantys priešmokyklinį ugdymą

1

Visų amžiaus tarpsnių įstaigos vaikai dalyvauja projekte „Visa Lietuva skaito vaikams“. Ši socialinė iniciatyva-projektas  – tai ugdymas skaitant. Iniciatyva siekiama atsigręžti į seną, patikrintą ugdymo metodą, t.y. vertingų knygų skaitymą balsu, atsižvelgiant į naujausias šios srities ekspertų įžvalgas, šiuolaikines skaitymo skatinimo priemones, tendencijas. Atsakingas skaitymas balsu kasdien vaiko malonumui – kokybiškai ir prasmingai praleistas laikas kartu, vaiko emocinės sveikatos garantas ir nepakeičiama investicija į vaiko ateitį, propaguojanti skaitymo kultūrą.
Daugiau apie iniciatyvą galite sužinoti  www.vlsv.lt/

2

Priešmokyklinėse  grupėse vykdoma tarptautinė programa ,,Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Daugiau apie iniciatyvą galite sužinoti www.vaikolabui.lt